Huishoudelijk Reglement Stichting Bewoners Vredenburg

1. Het Bewonersoverleg Vredenburg      
 1. Is een openbaar overleg van bewoners uit de wijk Vredenburg waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd deel te nemen.
 2. Bespreekt ontwikkelingen in de wijk en kan daarvoor bewoners en / of deskundigen consulteren.
 3. Initieert en bevordert initiatieven.
 4. Signaleert en agendeert zaken die aan de orde zijn.
 5. Bevordert wijkcommunicatie en ondersteunt burgerparticipatie.
 6. Brengt zwaarwegend advies uit over besteding van het wijkbudget aan het bestuur.
 7. Is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan.
 8. Is openbaar. Over de uit te brengen adviezen kan elke aanwezige bewoner een stem en mening uitbrengen.
 9. Komt minimaal 3 keer per jaar bijeen.
 10. Bewoners die dit wensen kunnen zichzelf op een mailing lijst laten plaatsen waarbij zij via email regelmatig bericht krijgen van ontwikkelingen en aanstaande vergaderingen.

2.    Het Bestuur:

 1. Organiseert het Bewonersoverleg Vredenburg en handelt en besluit in het algemeen belang van de wijk n.a.v. de adviezen daarover van het Bewonersoverleg.
 2. Kan gevraagd en ongevraagd adviseren over fysieke, sociale en economische aangelegenheden van de eigen wijk aan het TLO en in het verlengde daarvan aan het college van B&W en aan andere betrokken organisaties met bijbehorend draagvlak.
 3. Wordt zo nodig ondersteund door opbouwwerk, ambtenaren en andere professionals op uitnodiging. Deze hebben echter uitsluitend een adviserende stem.
 4. Is verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van het Bewonersoverleg.
 5. Draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van het wijkactieplan.
 6. Beheert en redigeert de wijkwebsite in samenwerking met partners in de wijk
 7. Kan voor de uitvoering van deelprojecten gebruik maken van werkgroepen of tijdelijke projectgroepen. Bestaande werkgroepen zijn:
  De werkgroep Groen en Spelen: een bewonerswerkgroep die zich in opdracht van de Stichting bezighoudt met de fysieke woonomgeving op de terreinen groen, onderhoud, spelen e.d.
  De Werkgroep Parkeren en Verkeer: een bewonersgroep die zich in opdracht van de Stichting bezighoudt met de parkeer- en verkeerssituatie in de wijk.
 8. Zowel werkgroepen als het bestuur brengen over hun handelen verslag uit aan het Bewonersoverleg.

3.    Taken van het Bestuur

 1. Beslist over praktische en organisatorische zaken die het functioneren van het Bewonersoverleg betreffen.
 2. Het Bewonersoverleg wordt minimaal een week van tevoren aangekondigd.
 3. Stelt de agenda en data van het Bewonersoverleg vast, nodigt alle bewoners uit en zorgt voor publicatie daarvan.
 4. Zorgt voor verslaglegging van het overleg en voor verspreiding daarvan in de wijk.
 5. Beoordeelt en beslist over aanvragen voor een bijdrage uit het bewonersbudget.
 6. Rapporteert haar genomen besluiten en activiteiten aan het Bewonersoverleg
 7. Komt minimaal 3 x per jaar bij elkaar en zoveel vaker als nodig om haar taak naar behoren uit te voeren.
 8. Werft haar eigen leden onder de deelnemers van het Bewonersoverleg.
 9. Wordt in de uitvoering van haar taken zo nodig ondersteund door opbouwwerk.
 10. Communiceert begroting en verantwoording naar bewonersoverleg en TLO.

 4.    Financiële aanvragen

 1. Iedere bewoner, bewonersgroep of wijkgerichte organisatie kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het budget voor het organiseren van openbare activiteiten. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. De aanvragen moeten worden ingediend bij de penningmeester.
 3. Voor de indiening van aanvragen wordt een formulier beschikbaar gesteld via de wijkwebsite www.vredenburg.info
 4. Bij een aanvraag moet het wijkbelang en de inzet en actieve betrokkenheid van buurtbewoners aanwezig zijn. Ook kan verdere fondswerving als voorwaarde worden gesteld.
 5. Het bestuur heeft het recht om op basis van argumenten aanvragen geheel of gedeeltelijk goed of af te keuren.
 6. Over de uitslag zal de penningmeester in het eerstvolgende overleg verslag en verantwoording uitbrengen.

5.    Bezwaar

Klachten over het functioneren van of besluiten van het bestuur worden in eerste instantie behandeld in samenspraak met het bestuur. Als daarmee niet tot een oplossing wordt gekomen kan men bezwaar maken tijdens een Bewonersoverleg Vredenburg.
Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kan men in beroep gaan bij Team Leefomgeving.

6.    Beëindiging

Bij beëindiging, c.q. opheffing van de Stichting, dient het batig saldo in zijn geheel overgemaakt te worden naar een organisatie met dezelfde ANBI doelstelling.

7.    Tot slot

In geval waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet wordt gehandeld binnen de geldende bepalingen van de stedelijk vastgestelde Nieuwe spelregels Wijkgericht Werken 2021 of in de geest daarvan.
Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website www.vredenburg.info

 

Vastgesteld d.d. 14 juli 2021

 

Huidige bestuursleden:
Regina Ram (voorzitter)
Henri van Klaveren (penningmeester)
Els Roelofs (secretaris)
Herman Bruggemann (bestuurslid)