U bent hier

Criteria voor straatactiviteiten

 

Een straatactiviteit is een kleinschalige activiteit gericht op ontmoeting, betrokkenheid en samen vergroten van de leefbaarheid in de straat, de nabije buurt of het complex woningen. Een straatactiviteit wordt georganiseerd door bewoners zelf. Zo’n activiteit kan verschillende vormen hebben: een straatfeest, een maaltijd (straatbarbecue), een schoonmaakactie, een straatspeeldag, een kunstproject en dergelijke. Elke vorm heeft zijn eigen soorten van inkomsten en uitgaven. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen gaat het Buurtoverleg uit van de volgende algemene regels.

-       Iedereen in de straat, de buurt of complex wordt uitgenodigd. Het aantal betreffende woningen waarvoor de activiteit geldt, dient vooraf duidelijk te zijn.

-       De activiteit moet als doel hebben om door ontmoeting de betrokkenheid of de samenwerking te vergroten en/of de leefbaarheid of het voorzieningenniveau in de straat, buurt of het complex te verbeteren.

-       De aanvraag en het organiseren van de activiteit moeten ondersteund worden door minstens 5 gezinnen. Daarvoor moeten dus minstens 5 handtekeningen verzameld worden op de subsidieaanvraag.

-       Een straat, buurt of complex kan meerdere activiteiten in een jaar organiseren, maar dat mogen niet dezelfde activiteiten zijn.

-       Er wordt géén bijdrage geleverd voor de aanschaf van eten en drinken. De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de activiteit zelf. Hierop geldt als uitzondering een hapje en drankje als kennismaking met een andere cultuur. Deze kennismaking moet dan wel inhoudelijk worden aangetoond.

-       Bij de aanvraag moet een duidelijke, betrouwbare en vooral gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteit geleverd worden.

-       Als een aanvraag wordt toegekend, kan maximaal 75% als voorschot worden uitbetaald. Het restant wordt pas achteraf uitbetaald na het overleggen van bonnen voor de gedane uitgaven. Indien het volledige bedrag voor de activiteit wordt betaald verplicht de aanvrager zich alsnog na afloop van de activiteit de bonnen binnen twee weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden of anders i.o.m. de penningmeester in te leveren bij de penningmeester van de Stichting Bewoners Vredenburg.

-       Na afloop dient de aanvrager een verslag van de activiteit in te leveren bij wijkkrantvrehoek@hotmail.com voor plaatsing in de eerstvolgende wijkkrant. 

 -       ls na afloop van de activiteit blijkt dat er minder is uitgegeven dan het verleende voorschot, moet het restant terugbetaald worden aan de penningmeester van de Stichting Bewoners Vredenburg.                                                                                          

-       Een aanvraag moet ruim van tevoren ingediend worden, zodat het bestuur de aanvraag tijdig kan beoordelen. Over het algemeen is dat minimaal 8 weken voordat de activiteit plaats vindt.

-      Indien de verantwoording niet correspondeert met de begroting kan het bestuur besluiten de bijdrage terug te vorderen cq te verrekenen met een eventuele volgende aanvraag.

 De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten, maar:

  • maximaal € 150,- voor algemene kosten (vervoer, huur, gebruiksmaterialen, en voor kinderspelmateriaal.

Een extra bijdrage kan worden toegekend voor bijzondere uitgaven ten behoeve van milieu, duurzaamheid, educatie of meer permanente voorzieningen (zoals verlichting, plantenbak, bezems, kunstobject en dergelijke). Dit wordt per aanvraag beoordeeld door het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg. 

Procedure

Aanvragen moeten worden ingediend met hetzelfde formulier bij de penningmeester van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Onvolledige of foutieve aanvragen zullen niet in behandeling genomen worden!

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com