Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Wijkactieplan 2016-2018

Gebied: Vredenburg, Kronenburg, Holthuizen, Appelgaard.
In het gebied Vredenburg-Kronenburg is breed aandacht besteed aan het betrekken van zo veel mogelijk bewoners bij de totstandkoming van de wijkactieplannen. In het hele gebied zijn wijksgewijs zo’n 5.000 uitnodigingen huis aan huis verspreid. 

Er zijn in het gebied twee wijkgesprekken georganiseerd door het opbouwwerk in samenwerking met de beide buurtoverleggen. Ook is uitdrukkelijk gekeken hoe we naast de algemene uitnodiging ook specifieke doelgroepen konden bereiken. 

In overleg met de bewoners zijn in dit gebied  6 thema’s gekozen voor de tafelgesprekken . In Kronenburg-Appelgaard is daar nog een extra thema aan toe gevoegd.

Deze thema’s waren:

-          Gezondheid, zorg

-          Groen, spelen en leefomgeving

-          Leren, werken en ondernemen

-          Veiligheid, verkeer en vervoer

-          Sport, kunst en cultuur

-          Meepraten en meedoen

-          Wonen in de Appelgaard.

Aan de wijkgesprekken hebben een 70 tal deelnemers meegedaan, waaronder een twintigtal beroepskrachten die actief zijn in de wijk. Door middel van tafelgesprekken zijn ideeën en wensen geïnventariseerd.  Daarnaast zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om via een enquête of via email hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Ook daar hebben verschillende bewoners gebruik van gemaakt. In een 2de ronde wijkgesprek zijn prioriteiten gesteld door middel van een stemming. 

Door middel van gesprekken en speelse opdrachten in alle 3 de gebiedsdelen heeft het kinderwerk van Rijnstad tientallen kinderen gevraagd na te denken over de wijk en met voorstellen te komen. Het jongerenwerk heeft dit nog eens gedaan met de wat oudere jeugd. Uit de gekozen wijkactiepunten is hun inbreng duidelijk te herleiden.

  

Wijkactiepunten Vredenburg – Kronenburg

 1. Bestrijd parkeeroverlast en realiseer een duidelijke parkeerroute en verkeersafwikkeling rond het Winkelcentrum Kronenburg en in relatie tot Gelredome. Wie: Buurtoverleg Kr-App, Wereldhave, Gemeente
   
 2. Besteed aandacht aan meer groen in de wijk en bestrijd de vervuiling
  Wie: Buurtoverleg Kr-App, Gemeente, Wereldhave, Corporaties, Opbouwwerk.
   
 3. Realiseer een breder inzetbare ontmoetingsruimte voor activiteiten voor en door bewoners.
  Wie: Buurtoverleg Kr-App, Gemeente, Sociale Wijkteams, Corporaties/Wereldhave, Rijnstad
   
 4. Besteed aandacht aan het oplossen van enkele verkeersknelpunten, o.a. het kruispunt op de Huissensedijk/Kronenburgdijk en de Mooieweg langs de A325.
  Wie: Buurtoverleg Kr-App, Gemeente, Provincie.
   
 5. Bestrijd leegstand van de kantoorgebouwen door het creëren van ontmoetingsfuncties, broedplaatsen, ateliers, sloop, omzetting naar wonen, verhuurruimtes voor zzp’ers en startende ondernemers.
  Wie: Buurtoverleg Kr-App, Gemeente, Wereldhave, Kunstbedrijf, Rijnstad, Corporaties.
   
 6. Realiseer een meer uitdagende en natuurlijke speelvoorziening voor de jeugd (8+) in de vorm van een skatebaan, klimboom, etc.
  Wie: Buurtoverleg Vredenburg i.o.m. Gemeente.
   
 7. Organiseer een digitaal wijkplatform waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen krijgen, burenhulp wordt aangeboden, prikbord.
  Wie: Buurtoverleg V-H, wijkorganisaties, redacties
   
 8. In Immerloopark wordt een amateur Sterrenwacht gecombineerd met een paviljoen, theehuis, foodtruck of dergelijke.
  Wie: Buurtoverleg V-H, St. Immerloopark, Gemeente
   
 9. Markeer een duidelijke entree naar park Immerloo d.m.v. toneelgordijn, bewegwijzering en dergelijke.
  Wie: Buurtoverleg V-H, Gemeente, St. Immerloopark
   
 10. Breng onderhoud op een aanvaardbaar niveau (bomen snoeien kastelenflat, dijk rond schoolplein, bestrijden hondenpoep, kuilen in trapveld)
  Wie: Gemeente, Wgr. Groen Vredenburg

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com