U bent hier

Financiële bijdrage

 

Criteria Stichting Bewoners Vredenburg voor de beoordeling van aanvragen. 

Iedere wijkbewoner of organisatie binnen de wijk kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het organiseren van een activiteit. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid in de wijk. De hierna genoemde criteria zijn bedoeld als kaders waarbinnen het Buurtoverleg Vredenburg beslist, maar niet als een keurslijf.

De activiteit en het doel ervan moeten duidelijk beschreven zijn en voorzien zijn van een duidelijke, deugdelijke en vooral gespecificeerde begroting.

Een aanvraag moet ook altijd voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Het is dus niet de bedoeling dat aanvragen worden ingediend om achteraf tegenvallers weg te werken.

De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk of de buurt. Het wijkbudget is niet bedoeld voor individuele belangen en niet voor wijk overstijgende belangen. Dat laatste betekent overigens niet dat het ook niet mogelijk is bij activiteiten die in meerdere wijken spelen, bij meerdere wijkplatforms aanvragen in te dienen, zodat elke betrokken wijk een deel van de kosten op zich neemt.

Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Het plan moet door hen gedragen worden. Betrokkenen moeten ook op de een of andere manier bijdragen aan het plan door middel van eigen inzet, van een financiële bijdrage of anderszins.

Er moet ook naar andere financiële bronnen worden gezocht. Vaak zijn er fondsen beschikbaar waar subsidies kunnen worden aangevraagd.

Bijdragen uit het wijkbudget zijn vooral bedoeld als stimulans om activiteiten op te zetten. Aanvragen moeten elk jaar opnieuw worden ingediend en opnieuw worden beoordeeld.

De Stichting Bewoners Vredenburg stelt geen budget beschikbaar voor landelijke, politieke en religieuze organisaties.

Er wordt in principe géén bijdrage gegeven voor de aanschaf van eten en drinken. Het bestuur kan een uitzondering maken voor individuele gevallen als de noodzaak van eten en drinken inhoudelijk wordt aangetoond. De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de activiteit zelf.

Het bestuur van de stichting beslist autonoom en geeft geen rekenschap van het genomen besluit. Ook kan er geen bezwaar worden aangetekend. Wel zal de aanvrager ten alle tijden een motivatie mail ontvangen op welke gronden de aanvraag is gehonoreerd dan wel afgewezen.

Een plan moet uitvoerbaar zijn en mag niet strijdig zijn met wet- of regelgeving of met het gemeentelijk beleid.

Na afloop van de activiteit verplicht de aanvrager zich om de uitgaven binnen twee weken na de activiteit of anders i.o.m. de penningmeester te verantwoorden door toezending van de bonnen aan de penningmeester van de stichting.

Indien de verantwoording niet correspondeert met de begroting kan het bestuur de toegekende bijdrage terugvorderen c.q. verrekenen met een volgende aanvraag.

Onvolledige of foutief ingevulde aanvragen zullen niet behandeld worden ! 

Aanvraagformulier, zie bijlage. 

Deze aanvraag volledig ingevuld opsturen naar  penningmeester Henri van Klaveren, email: stichtingbewonersvredenburg@outlook.com

Voor aanvragen voor straatactiviteiten en buurtfeesten gelden extra criteria. Zie hiervoor onderstaand menu.

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com