Kennisgeving Bestuur SBV

 

         Stichting Bewoners Vredenburg

Het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg heeft het Huishoudelijk Reglement herzien, aangevuld en verduidelijkt. Dit Huishoudelijk Reglement staat in concept op de website en zal op de eerstvolgende Bewonersavond ( 7 februari 2023) aan het Bewonersoverleg worden voorgelegd ter bespreking en goedkeuring. Na goedkeuring zal het Huishoudelijk Reglement definitief zijn.

Daarnaast zal de begroting 2023 en het jaarverslag (inclusief jaarrekening) over 2022 aan het Bewonersoverleg worden voorgelegd ter bespreking en goedkeuring.

Opgemerkt moet worden dat er op dit moment nog wordt gewerkt aan de concept jaarrekening 2022. Uiterlijk vrijdag 3 februari zal de concept jaarrekening 2022 op de website worden geplaatst.