Huishoudelijk reglement oude en nieuwe versie

Toelichting en leeswijzer bij het concept voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement SBV in vergelijking met het huidige Reglement SBV

 

Waarom een wijziging in het Huishoudelijk Reglement SBV?

Gebleken is dat bij bewoners van de wijk en bij TLO-RKV een misverstand kan ontstaan over de rol en de bevoegdheden van het Bewoners Overleg van de wijk Vredenburg en het bestuur van de stichting Bewoners Vredenburg (SBV). Niet voldoende duidelijk bleek te zijn dat de Stichting (het Bestuur) niet hetzelfde is als het Bewonersoverleg, maar dat het Bestuur van de Stichting slechts het Bewonersoverleg organiseert en uitvoert wat er in het Bewonersoverleg wordt besloten. Ter voorkoming van dat misverstand in de toekomst is dit in het nieuwe Huishoudelijk Reglement SBV verduidelijkt.

 

Wat is er gewijzigd in het nieuwe Huishoudelijk Reglement SBV? Toelichting en leeswijzer.

 1. In artikel 1 van het nieuwe Reglement zijn begrippen gedefinieerd, zodat duidelijk is wat onder een begrip wordt verstaan. Het huidige Reglement kent geen definities van begrippen.
 2. In artikel 2 van het nieuwe Reglement worden geregeld:
  • De vergaderingen van het Bewonersoverleg (2 a t/m h);
  • De rol en verantwoordelijkheden van het Bewonersoverleg (2 i t/m q);
  • De opdracht en het mandaat van het Bewonersoverleg aan de Stichting (het Bestuur) (2 r t/m s).

In het huidige Reglement staat artikel 1 in veel beperktere zin aangegeven wat de rol van het Bewonersoverleg is, maar ontbreken heldere bepalingen over de vergaderingen en over de opdracht en het mandaat aan de Stichting (het Bestuur).

 1. In artikel 3 van het nieuwe Reglement worden de rol en de taken van het Bestuur van de Stichting in relatie tot het Bewonersoverleg en de werkgroepen uitgebreid beschreven. Het huidige Reglement bevatten de  artikelen 2 en 3 een iets beperktere beschrijving van de rol en taken van het Bestuur, maar ontbreekt een beschrijving van de relatie met het Bewonersoverleg.
 2. In artikel 4 van het nieuwe Reglement wordt de procedure voor financiële aanvragen beschreven. In artikel 4 van het huidige Reglement staat een meer summiere beschrijving van die procedure. 
 3. In artikel 5 van het nieuwe Reglement staat een bezwaarprocedure voor het geval een bewoner een klacht heeft over het functioneren of een besluit van het Bestuur. Artikel 5 van het huidige Reglement kent eenzelfde bezwaarprocedure.
 4. In artikel 6 van het nieuwe Reglement staat een slotbepaling over wat er geldt voor gevallen waarin het reglement niet voorziet. Dat is dezelfde bepaling als in het huidige Reglement in artikel 7.

Artikel 6 van het huidige Reglement regelt wat er moet gebeuren met een batig saldo van de stichting bij opheffing. Dat is in het nieuwe Reglement geregeld in artikel 3 p.

 

 

Omschrijving doelstelling van de Stichting in haar statuten:

1. Het doel van de stichting is: het behartigen van de belangen van de bewoners - van Vredenburg en de wijk Vredenburg duurzaam te versterken als een prettige woonomgeving met als kernbegrippen schoon, heel, veilig en sociaal- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het door middel van (interactieve) communicatie en door het organiseren van buurtbijeenkomsten en bewonersraadplegingen zorgen dat ideeën en wensen - van bewoners worden gehoord en worden gehonoreerd. De stichting zal gevraagd en ongevraagd anderen, met name de overheid, adviseren over de wensen en ideeën van de bewoners. De stichting zal minimaal een maal per jaar verantwoording van haar functioneren afleggen aan de bewoners van de wijk Vredenburg.

4. Het verrichten van alle andere activiteiten die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 

NIEUWE Huishoudelijk Reglement SBV

HUIDIGE Huishoudelijk reglement SBV

 

Concept Versie 13-02-2023

Huishoudelijk Reglement Stichting Bewoners Vredenburg

(Huishoudelijk Reglement van het Bewonersoverleg Vredenburg)

 

 1. Begrippen:
 • Bestuur: het bestuur van de Stichting;
 • Bewonersbudget: het door de gemeente Arnhem aan het Bewonersoverleg (de Stichting) toegekende budget voor de initiatieven en activiteiten in de wijk;
 • Bewonersoverleg: het verband van bewoners uit de wijk Vredenburg in Arnhem dat zich via de Stichting heeft georganiseerd met als doel zich in te zetten voor (de leefbaarheid van) de wijk en om de gemeente vanuit dat oogpunt te adviseren;
 • Huishoudelijk Reglement: het geldende Huishoudelijk Reglement van de Stichting, ook wel aangeduid als het ‘Huishoudelijk Reglement van het Bewonersoverleg Vredenburg’, waarin de werkwijze van het Bewonersoverleg en de relatie tussen het Bewonersoverleg en (het Bestuur van) de Stichting is vastgelegd;
 • Spelregels: de geldende Spelregels Arnhemse Wijkaanpak;
 • Statuten: de statuten van de Stichting;
 • Stichting: de stichting Bewoners Vredenburg, die in opdracht en met mandaat van het Bewonersoverleg het Bewonersoverleg organiseert en de taken en besluiten van het Bewonersoverleg uitvoert, binnen de kaders van de Spelregels, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
 • TLO: het team leefomgeving van de wijken Rijkerswoerd-Kronenburg-Vredenburg in Arnhem;
 • Website: www.vredenburg.info;
 • Wijkkrant: Wijkkrant Vredenburg-Holthuizen;
 • Wijkprogramma: het wijkprogramma van de wijk Vredenburg, zoals bedoeld in de Spelregels.

 

 1. Het Bewonersoverleg Vredenburg:

Vergaderingen van het Bewonersoverleg:

 1. Het Bewonersoverleg is een openbaar overleg van bewoners uit de wijk Vredenburg waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd deel te nemen. Doordat alle bewoners van de wijk bij het Bewonersoverleg aanwezig kunnen zijn wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan de bevolkingssamenstelling van de wijk en spreiding over de buurten.
 2. Het Bewonersoverleg geeft elke aanwezige wijkbewoner de gelegenheid een stem en een mening uit te brengen in het Bewonersoverleg over uit te brengen adviezen en te nemen besluiten. Met instemming van het Bewonersoverleg kunnen ook wijkorganisaties aan het Bewonersoverleg deelnemen, met stemrecht. Een deelnemer van het Bewonersoverleg kan niet namens twee organisaties deelnemen. Personen die actief zijn in de Arnhemse gemeentepolitiek en ambtenaren in dienst van de gemeente Arnhem hebben geen stemrecht in het Bewonersoverleg, zij kunnen wel als toehoorder toehoren of als adviseur aan het overleg deelnemen.
 3. Het Bewonersoverleg wordt georganiseerd door de Stichting en voorgezeten door een lid van het Bestuur of een door het Bestuur aangewezen persoon.
 4. Het Bewonersoverleg komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. Een vergadering van het Bewonersoverleg wordt minimaal één week van tevoren openbaar aangekondigd via de Website en in de nieuwsbrief. Van een Bewonersoverleg wordt een verslag gemaakt dat in de wijk wordt verspreid via de Website en de nieuwsbrief.
 5. Het Bewonersoverleg stelt zelf de agenda van het Bewonersoverleg vast op basis van een door het Bestuur vooraf gemaakt concept. Alle wijkbewoners en andere stemgerechtigde partijen kunnen agendapunten inbrengen uiterlijk 2 dagen voor de datum van het overleg.
 6. De agenda en de stukken voor de vergadering van het Bewonersoverleg kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat (sbvredenburg@gmail.com) en worden op de website geplaatst.
 7. Het Bewonersoverleg streeft naar een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming in de vergadering. Besluiten (ook adviezen) van het Bewonersoverleg worden met meerderheid van stemmen genomen. De bewoners laten zich bij de bepaling van hun stemgedrag leiden door het algemeen belang van de wijk.
 8. Bewoners uit de wijk die dit wensen kunnen zich op een mailing lijst laten plaatsen om via email (de nieuwsbrief) regelmatig bericht te krijgen van ontwikkelingen en aanstaande vergaderingen van het Bewonersoverleg Vredenburg

Rol en verantwoordelijkheden van het Bewonersoverleg:

Het Bewonersoverleg:

 1. bespreekt ontwikkelingen in de wijk en kan daarvoor bewoners en/ of deskundigen consulteren.
 1. initieert en bevordert initiatieven en activiteiten in de wijk op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.
 2. signaleert en agendeert zaken die aan de orde zijn in de wijk.
 1. bevordert verbinding tussen bewoners, organiseert wijkcommunicatie en ondersteunt burgerparticipatie.
 1. is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkprogramma.
 2. brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het College van B&W Arnhem, TLO en/of de gemeente Arnhem (gemeentelijke afdelingen) over het Wijkprogramma, zaken die in de wijk spelen, plannen die de gemeente ontwikkelt voor de wijk, de wijze en vorm van burgerparticipatie en gewenste ontwikkelingen in de wijk.
 3. bespreekt en keurt jaarlijks goed de, door het Bestuur in concept opgemaakte, begroting over de voorgenomen besteding van het Bewonersbudget en andere inkomsten.
 4. kan aan het Bestuur advies uitbrengen over een wijziging in het bestendige bestedingspatroon van het Bewonersbudget en andere inkomsten.
 5. bespreekt en keurt jaarlijks goed het, door het Bestuur in concept opgemaakte, jaarverslag met de verantwoording van de wijkactiviteiten en de jaarrekening (besteding van het Bewonersbudget en andere inkomsten).

Opdracht en mandaat aan de Stichting (het Bestuur)

 1. Het Bewonersoverleg geeft aan de Stichting (het Bestuur) de opdracht en het mandaat om al datgene te doen en de noodzakelijke (financiële) middelen aan te wenden om:
   1. het Bewonersoverleg te organiseren, een concept agenda op te stellen, de vergadering voor te zitten (een voorzitter te regelen) en een verslag van de vergadering te maken en dat te verspreiden;
   2. uitvoering te (doen) geven aan door het Bewonersoverleg genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen over te brengen aan de partijen tot wie de adviezen zijn gericht;
   3. uitvoering te (doen) geven aan de activiteiten zoals aangegeven in de vastgestelde begroting;
   4. uitvoering te (doen) geven aan alle overige activiteiten die volgens de Spelregels en het Huishoudelijk Reglement onder de verantwoordelijkheid en de rol van het Bewonersoverleg vallen.
 2. Voor zover in de begroting een post is opgenomen voor nog niet voorziene activiteiten en voor zover in de begroting voorziene activiteiten om wat voor reden ook niet (kunnen) worden uitgevoerd geeft het Bewonersoverleg opdracht en mandaat aan de Stichting (het Bestuur) om zo mogelijk, en naar eigen inzicht, een bestemming te geven aan het desbetreffende budget op basis van binnengekomen nieuwe aanvragen, met inachtneming van de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, de vastgestelde begroting, de besluiten van het Bewonersoverleg, de Spelregels en het Huishoudelijk Regelement.

 

 1. De Stichting en het Bestuur:
 1. De Stichting vervult de rol van het Bewonersoverleg in de zin zoals bedoeld in de Spelregels.

De Stichting geeft in opdracht en met mandaat van het Bewonersoverleg uitvoering aan de organisatie van het Bewonersoverleg en de activiteiten die onder de rol en verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg vallen.

 1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur overeenkomstig de regels van de Statuten. Het Bestuur werft haar nieuwe bestuursleden bij voorkeur onder de deelnemers van het Bewonersoverleg.
 2. De Stichting (het Bestuur) draagt zorg voor de uitvoering van de opdracht en het mandaat van het Bewonersoverleg en handelt en besluit daarbij in het algemeen belang van de wijk n.a.v. de adviezen en de besluiten van het Bewonersoverleg, met inachtneming van de Spelregels, het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.
 3. Het Bestuur organiseert en treft alle noodzakelijke voorbereidingen voor het Bewonersoverleg, nodigt alle bewoners van de wijk uit (via een flyer en op de Website), verzorgt het voorzitterschap van het overleg, de verslaglegging en de verspreiding daarvan.
 4. Het Bestuur maakt jaarlijks een conceptbegroting voor de voorgenomen activiteiten en de daaraan toe te kennen budgetten en legt deze ter bespreking en goedkeuring aan het Bewonersoverleg voor. Na verkregen goedkeuring van het Bewonersoverleg stelt het Bestuur de begroting vast.
 5. Het Bestuur maakt jaarlijks een concept jaarverslag (met verantwoording van de activiteiten en een jaarrekening) en legt dat ter bespreking en goedkeuring voor aan het Bewonersoverleg. Na verkregen goedkeuring van het Bewonersoverleg stelt het Bestuur het jaarverslag vast.
 6. Het Bestuur zorgt ervoor dat de vastgestelde begroting en het jaarverslag in de wijk worden verspreid naar de bewoners via de Wijkkrant en de Website en naar TLO/ de gemeente Arnhem.
 7. Het Bestuur beoordeelt en beslist over aanvragen voor een bijdrage uit het Bewonersbudget, met inachtneming van de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, de vastgestelde begroting, de besluiten van het Bewonersoverleg, de Spelregels en het Huishoudelijk Reglement.
 8. Het Bestuur geeft de adviezen van het Bewonersoverleg door en kan, in het algemeen belang van de wijk, ook zelf gevraagd en ongevraagd adviseren over fysieke, sociale en economische aangelegenheden van de wijk aan het TLO/de gemeente Arnhem en in het verlengde daarvan aan het college van B&W en aan andere betrokken organisaties.
 9. Het Bestuur kan zich zo nodig laten ondersteunen door opbouwwerkers, ambtenaren en andere professionals op uitnodiging. Deze hebben echter uitsluitend een adviserende stem.
 10. Het Bestuur draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van het Wijkprogramma.
 11. Het Bestuur zorgt voor goede communicatie in de wijk over het Bewonersoverleg en de georganiseerde activiteiten in de wijk.
 12. Het Bestuur ziet toe op het beheer en de redactie van de Website.
 13. Het Bestuur kan voor de uitvoering van deelprojecten gebruik maken van werkgroepen of tijdelijke projectgroepen. Bestaande werkgroepen zijn:
 • Werkgroep Groen en Spelen: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met de fysieke woonomgeving op de terreinen groen (Buurtmoestuin), onderhoud, spelen e.d.
 • Werkgroep Parkeren en Verkeer: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met de parkeer- en verkeerssituatie in de wijk.
 • Werkgroep redactie: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met de uitgave van de Wijkkrant die 5x per jaar wordt uitgebracht. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en wordt financieel door de Stichting ondersteund.
 • Werkgroep Bezorgers: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met de bezorging van de wijkkrant en flyers welke  gecoördineerd wordt door een vrijwilliger uit de wijk. De bezorgers ontvangen een vergoeding vanuit de Stichting.
 • Werkgroep Passerelle: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met het onderhoud en watergeven van de plantenbakken op de Passerelle en met het verwijderen van afval op de Passerelle.
 • Werkgroep AED: een bewonerswerkgroep die zich namens de Stichting bezighoudt met onderhoud en eventuele reparatie van de AED's die in de wijk hangen. Verdeeld over de wijk zijn er meerdere AED's die de Stichting beheert en onderhoudt. Ook verzorgt deze werkgroep de registratie voor het kunnen volgen van de reanimatie- en/of herhaal cursussen.
 • Zowel de bewonerswerkgroepen als het Bestuur brengen over hun handelen periodiek verslag uit in het Bewonersoverleg.
 • Bij beëindiging, c.q. opheffing van de Stichting, dient het batig saldo in zijn geheel overgemaakt te worden naar een organisatie met dezelfde of soortgelijke ANBI-doelstelling.

 

4. Financiële aanvragen

 1. Iedere bewoner, bewonersgroep of wijkgerichte organisatie kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het Bewonersbudget voor het organiseren van openbare activiteiten. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. De aanvragen moeten worden ingediend bij de penningmeester van het Bestuur. Voor de indiening van deze aanvragen wordt een formulier beschikbaar gesteld via de Website https://www.vredenburg.info/aanvraagformulier-budget-vredenburg . Op deze pagina van de Website staan ook de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen.
 3. Bij een aanvraag moet het wijkbelang en de inzet en actieve betrokkenheid van buurtbewoners aanwezig zijn. Ook kan verdere fondswerving als voorwaarde worden gesteld.
 4. De begroting bevat een specificatie van de aanvragen voor activiteiten waaraan budget is toegewezen. Er kunnen vaste activiteiten in de wijk zijn, die jaarlijks terugkomen in de begroting.
 5. In de begroting zal ook een post worden opgenomen voor nog onvoorziene aanvragen. Het Bewonersoverleg geeft met de goedkeuring van de begroting ook mandaat aan het Bestuur om het budget van de onvoorziene aanvragen en het (vrijvallende) budget van activiteiten die niet (kunnen) worden uitgevoerd toe te wijzen aan nieuwe aanvragen, met inachtneming van de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, de vastgestelde begroting, de besluiten van het Bewonersoverleg, de Spelregels en het Huishoudelijk Regelement.
 6. Over de besluitvorming op niet in de begroting opgenomen aanvragen zal het Bestuur (de penningmeester) in het eerstvolgende Bewonersoverleg verslag uitbrengen en verantwoording afleggen.

 

5. Bezwaar

Klachten over het functioneren of besluiten van het Bestuur worden in eerste instantie behandeld in samenspraak met het Bestuur. Als daarmee niet tot een oplossing wordt gekomen kan men bezwaar maken tijdens een Bewonersoverleg. Het Bewonersoverleg kan een besluit nemen over de klacht.

Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kan men in beroep gaan bij TLO/de gemeente Arnhem (Stedelijk Manager Wijken).

 

6. Tot slot

In een geval waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet wordt door het Bestuur gehandeld/beslist binnen de geldende bepalingen van de Spelregels of in de geest daarvan.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden, na goedkeuring van het Bewonersoverleg, vastgesteld door het Bestuur en gepubliceerd op de Website.

 

Goedgekeurd door het Bewonersoverleg en vastgesteld door het Bestuur op XX XX XXX

 

Huidige bestuursleden:

Regina Ram (voorzitter)

Henri van Klaveren (penningmeester)

Els Roelofs (secretaris)

Herman Brüggemann (lid bestuur)

Huishoudelijk Reglement Stichting Bewoners Vredenburg 14-07-2021

 

1. Het Bewonersoverleg Vredenburg

 1. Is een openbaar overleg van bewoners uit de wijk Vredenburg waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd deel te nemen.
 2. Bespreekt ontwikkelingen in de wijk en kan daarvoor bewoners en / of deskundigen consulteren.
 3. Initieert en bevordert initiatieven.
 4. Signaleert en agendeert zaken die aan de orde zijn.
 5. Bevordert wijkcommunicatie en ondersteunt burgerparticipatie.
 6. Brengt zwaarwegend advies uit over besteding van het wijkbudget aan het bestuur.
 7. Is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan.
 8. Is openbaar. Over de uit te brengen adviezen kan elke aanwezige bewoner een stem en mening uitbrengen.
 9. Komt minimaal 3 keer per jaar bijeen.
 10. Bewoners die dit wensen kunnen zichzelf op een mailing lijst laten plaatsen waarbij zij via email regelmatig bericht krijgen van ontwikkelingen en aanstaande vergaderingen.

 

2. Het Bestuur:

 1. Organiseert het Bewonersoverleg Vredenburg en handelt en besluit in het algemeen belang van de wijk n.a.v. de adviezen daarover van het Bewonersoverleg.
 2. Kan gevraagd en ongevraagd adviseren over fysieke, sociale en economische aangelegenheden van de eigen wijk aan het TLO en in het verlengde daarvan aan het college van B&W en aan andere betrokken organisaties met bijbehorend draagvlak.
 3. Wordt zo nodig ondersteund door opbouwwerk, ambtenaren en andere professionals op uitnodiging. Deze hebben echter uitsluitend een adviserende stem.
 4. Is verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van het Bewonersoverleg.
 5. Draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van het wijkactieplan.
 6. Beheert en redigeert de wijkwebsite in samenwerking met partners in de wijk
 7. Kan voor de uitvoering van deelprojecten gebruik maken van werkgroepen of tijdelijke projectgroepen. Bestaande werkgroepen zijn:

De werkgroep Groen en Spelen: een bewonerswerkgroep die zich in opdracht van de Stichting bezighoudt met de fysieke woonomgeving op de terreinen groen, onderhoud, spelen e.d.

De Werkgroep Parkeren en Verkeer: een bewonersgroep die zich in opdracht van de Stichting bezighoudt met de parkeer- en verkeerssituatie in de wijk.

Wijkkrant: uitgave van de stichting die 5x per jaar wordt uitgebracht. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en wordt financieel door SBV ondersteund.

Bezorgers wijkkrant: een team bezorgers dat gecoördineerd wordt door een vrijwilliger uit de wijk. De bezorgers ontvangen een kleine vergoeding vanuit de stichting.

Passerelle: een bewonersgroep die zich bezighoudt met het onderhoud en watergeven van de plantenbakken op de Passerelle.

 1. Zowel werkgroepen als het bestuur brengen over hun handelen verslag uit aan het Bewonersoverleg.

 

3. Taken van het Bestuur

 1. Beslist over praktische en organisatorische zaken die het functioneren van het Bewonersoverleg betreffen.
 2. Het Bewonersoverleg wordt minimaal een week van tevoren aangekondigd.
 3. Stelt de agenda en data van het Bewonersoverleg vast, nodigt alle bewoners uit en zorgt voor publicatie daarvan.
 4. Zorgt voor verslaglegging van het overleg en voor verspreiding daarvan in de wijk.
 5. Beoordeelt en beslist over aanvragen voor een bijdrage uit het bewonersbudget.
 6. Rapporteert haar genomen besluiten en activiteiten aan het Bewonersoverleg
 7. Komt minimaal 3 x per jaar bij elkaar en zoveel vaker als nodig om haar taak naar behoren uit te voeren.
 8. Werft haar eigen leden onder de deelnemers van het Bewonersoverleg.
 9. Wordt in de uitvoering van haar taken zo nodig ondersteund door opbouwwerk.
 10. Communiceert begroting en verantwoording naar Bewonersoverleg en TLO.

 

4. Financiële aanvragen

 1. Iedere bewoner, bewonersgroep of wijkgerichte organisatie kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het budget voor het organiseren van openbare activiteiten. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. De aanvragen moeten worden ingediend bij de penningmeester.
 3. Voor de indiening van aanvragen wordt een formulier beschikbaar gesteld via de wijkwebsite www.vredenburg.info
 4. Bij een aanvraag moet het wijkbelang en de inzet en actieve betrokkenheid van buurtbewoners aanwezig zijn. Ook kan verdere fondswerving als voorwaarde worden gesteld.
 5. Het bestuur heeft het recht om op basis van argumenten aanvragen geheel of gedeeltelijk goed of af te keuren.
 6. Over de uitslag zal de penningmeester in het eerstvolgende overleg verslag en verantwoording uitbrengen.

 

5. Bezwaar

Klachten over het functioneren van of besluiten van het bestuur worden in eerste instantie behandeld in samenspraak met het bestuur. Als daarmee niet tot een oplossing wordt gekomen kan men bezwaar maken tijdens een Bewonersoverleg Vredenburg.

Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kan men in beroep gaan bij Team Leefomgeving.

 

6. Bij beëindiging, c.q. opheffing van de Stichting, dient het batig saldo in zijn geheel overgemaakt te worden naar een organisatie met dezelfde ANBI doelstelling.

 

7. Tot slot

In geval waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet wordt gehandeld binnen de geldende bepalingen van de stedelijk vastgestelde Nieuwe spelregels Wijkgericht Werken 2021 of in de geest daarvan.

Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website www.vredenburg.info

 

Vastgesteld d.d. 14 juli 2021

 

Huidige bestuursleden:

Regina Ram (voorzitter)

Robert Wijnands (vicevoorzitter)

Henri van Klaveren (penningmeester)

Els Roelofs (secretaris)

Theo Slagboom (algemeen bestuurslid)