Verslag Bewonersoverleg Vredenburg

Verslag Bewonersoverleg Vredenburg 7-2-2023

Bestuur : Regina Ram (voorzitter), Henri van Klaveren (Penningmeester) , Els Roelofs (secretaris) en Herman Brüggemann (algemeen bestuurslid)

 

 

       Agenda:

  1. Opening
  2. Kunstroute Focus á Locus
  3. Nieuwbouw scholen
  4. Onderhoud Groningensingel en parkeerproblematiek
  5. Wijkactieplan

                                      PAUZE

  1. Presentatie Holthuizen door Gerard Schoutsen
  2. Bestuursaangelegenheden
  3. Financiële zaken
  4. Vragen uit de wijk

Welkom geheten door voorzitter Regina Ram namens de Stichting Bewoners Vredenburg (SBV) die deze avond heeft georganiseerd.

De voorzitter deelt mee dat zij op de hoogte is gesteld door Jelle van Eerd (cultuurmakelaar) dat het boekje met kunst- en cultuurroute in de wijken Kronenburg en Vredenburg gereed is. Het boekje wordt 15 april gepubliceerd en dat zal gelijktijdig met de officiële opening van de opgeknapte Passerelle gevierd worden.

Nog een mededeling is van Pleyade oftewel het Pleynkwartier, het project dat op de hoek Slochterenweg en Groningensingel gerealiseerd zou worden.  Het huidige ontwerp gaf te veel onzekerheden gezien de economische omstandigheden,  dus terug naar de teken- en rekentafel.

Focus à Locus

Als eerste presenteren Hans Langbroek en Klaarke Schuiringa over de kunstroute FocusàLocus. Dit is een verzameling van diverse kunstenaars uit de wijk Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Diverse kunst wordt aangeboden bij kunstenaars thuis, zoals schilderkunst, beeldhouwwerk en muziek. Er zijn ongeveer 35 deelnemers die op een routekaart ingetekend staan waardoor men zelf kan kiezen waar men heen kan gaan. Het is een gratis evenement en wordt nu al voor de 7e keer gehouden. De datum is zaterdag 22 en zondag 23 april 2023 van 12.00 – 17.00 uur.  De bewoners ontvangen een folder via de post of via de brievenbus. Om de locaties zichtbaar te maken wordt er een vlaggetje geplaatst bij de locatie.  Het evenement wordt via subsidie van o.a. TLO en SBV bekostigd.

Nieuwbouw scholen

Vera Olde Dubbelink en Jutta Groosman kunnen melden dat de bouw goed loopt en dat het in juni klaar zal zijn. De school kan dan na de zomervakantie starten.  Er zal een opendag gehouden worden zodat belangstellenden de school ook van binnen kunnen gaan bekijken. Het gebouw wordt nu nog aangeduid als KC Vredenburg dat betekent Kindcentrum Vredenburg (verschillende partijen met eigen aansturing) maar het is de wens om een nieuwe naam te bedenken. Dus bereidt u alvast voor om een mooie naam te bedenken.                                                                                                                       

Vraag uit het publiek :

- Hoe zal de ontsluiting gaan ontstaan want er zullen problemen komen omdat men dan door het fitness terrein en het hortensia plantsoen moet gaan ?   Er is 1 ingang en 2 uitgangen. Dit heeft de gemeente beslist en de school heeft hier geen invloed op gehad. Zij hebben de ambtenaar verkeer gevraagd om ook informatie te komen geven, maar deze kon niet komen. Er zou geen verkeersafwikkelplan nodig zijn omdat er al een school stond. 

- Komt er ook een speelpleintje die voor iedereen toegankelijk is ?  Ja om het schoolgebouw komen diverse speeltoestellen te staan, omheind door een laag hekwerk.

Onderhoud Groningensingel en parkeerproblemen.

Het bestuur had een afgevaardigde van de Gemeente Arnhem uitgenodigd om de bewoners op de hoogte te stellen van de plannen. Maar de gemeente liet weten dat er speciale inloopavonden worden georganiseerd voor de bewoners om de plannen te kunnen bekijken. Wel is bekend dat men de Groningensingel wil veranderen van 2 rijbanen naar 1 rijbaan en de vrijgekomen ruimte wil voorzien van groen. De planning is om het in 2023 te realiseren in combinatie met de herinrichting van het busstation in Kronenburg. Het voorstel van de Stichting Bewoners Vredenburg (SBV) om op bepaalde drukke plekken (Kantoren nabij belastingdienst en bij de scholen ) hiervan parkeergelegenheid te maken nam men voor kennisgeving aan.

De appartementen op nr 51 hoeven geen parkeerkosten te betalen op eigen terrein dus zij hoeven de auto niet in de wijk te parkeren, maar de bezoekers van de kantoren doen dat wel.  

Er wordt door bewoners aangegeven dat een inloopavond alleen maar betekent dat we kennis kunnen nemen van de plannen, niet dat wij daar iets over kunnen zeggen.                                                                                                       

Vraag uit het publiek over de parkeerproblematiek : Kunnen we niet naar de wijkwethouder ? Naar de gemeenteraad ? Oppositiepartij ? Kunnen we niet demonstreren en de Groningensingel blokkeren?  Ons antwoord is dat we het goed in de gaten houden en dat de bewoners veelvuldig gebruik moeten maken van de inloopavonden en onze mening hierover moeten geven.                                                                                                             

  Zodra we de datum van de inloopavonden weten zal dat via onze nieuwsbrief en sociale media bekend gemaakt worden.                                                                                                                                                                      

Een vraag die gesteld werd of er evt een parkeerterrein van het Pleyadeplein gerealiseerd kon worden kon de voorzitter beantwoorden met dat de plannen om er woningen te bouwen gewoon doorgaan.

Wijkactieplan.

Er moet weer een nieuw wijkactieplan gemaakt worden over de periode 2024-2025. De bewoners kunnen hun wensen voor de wijk hierin kenbaar maken en dit aan Team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (TLO) presenteren. De allereerste wensen uit het publiek zijn;  

 - TLO (Team Leefomgeving) aanwezigheid op bewonersavonden

-  vorige nog niet uitgevoerde plannen doorpakken,

-  onderhoud voetbalveld en speelplekken opknappen.

 

Mocht men nog andere wensen hebben kunt u dit doorgeven via mail sbvredenburg@gmail.com of via de brievenbus in het wijkcentrum (Slochterenweg 29)

Aan het woord bewoner Frank Dreijling die een presentatie geeft over samenwerking en vrijwilligers in de wijk. Hij doet een oproep of er vrijwilligers zijn die zich willen bezighouden met het opstarten van activiteiten in de wijk. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe bewoners in de wijk die niet weten wat er zoal georganiseerd wordt. Zie daarvoor de website www.rsvv.nl of www.vredenburg.info

 

                                     PAUZE

Presentatie vanuit de wijk Holthuizen door Gerard Schoutsen.

Gerard vertelt dat er geen wijkvereniging is maar met bewoners in gesprek is om e.e.a. te organiseren. Er zijn wel enkele contacten waarmee o.a. burendag, oudejaarsdag en een nieuwjaarsborrel zijn georganiseerd. Voor AED beheer is er een verzoek aan SBV gedaan om hen de onkosten hiervoor te betalen waarna SBV het een goed idee vond om dit voor de hele wijk Vredenburg te doen. Er werd ook een AED cursus georganiseerd met financiële steun van SBV. Er waren 40 deelnemers hierop afgekomen.  Men denkt nu over een groot toernooi met discgolf of jeu de Boule in Park Immerloo. Ook bv tuinonderhoud voor ouderen of hulpbehoevenden. Er is al een Excel sheet met klussen die men kan raadplegen om de juiste vakmensen te kunnen benaderen voor een specifieke klus. B.v. warmtepomp , ICT of warmte-scan. Ze houden 2x per jaar een bijeenkomst in de Hooijmaat.

Bestuursaangelegenheden.

Vroeger was er een wijkplatform RKV.  Dit hield op te bestaan. Vanaf 2014 werd door een opbouwwerker een nieuwe groep bewoners geformeerd waarna dit in 2016 overging in een stichting de Stichting Bewoners Vredenburg. Deze stichting heeft ten doel de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en bewonersavonden te organiseren. De stichting is een rechtspersoon en kan de wijk vertegenwoordigen en het budget beheren. Er waren onduidelijkheden bij enkele bewoners over de rol van het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg en die van het Bewonersoverleg.  De SBV is namelijk niet het Bewonersoverleg, maar organiseert het Bewonersoverleg. Om hierin duidelijkheid te krijgen, willen we ook het Huishoudelijk Reglement aanpassen. Het bestuur vraagt aan het bewonersoverleg mandaat om het Bewonersoverleg te mogen vertegenwoordigen. Bij de peiling vanuit het publiek is een ruime meerderheid positief. Om het Huishoudelijk Reglement, dat al op de website is gepubliceerd, goed te keuren, wordt afgesproken om dit op het eerstvolgende Bewonersoverleg te bespreken. Het verzoek is om daarvoor het Huishoudelijk Reglement door te nemen dat via www.vredenburg.info  gepubliceerd is.

Het bestuur is de afgelopen tijd bijgestaan door o.a. de heer Jaap Kronenberg van de Adviesbrigade die ook aanwezig was. Hij vertelde dat de Adviesbrigade een club van vrijwilligers is. De adviseurs zijn oud-bestuurders of - managers in publieke of zakelijke sector, die hun vakkennis willen delen met vooral vrijwilligers-besturen in allerlei situaties.                                     

Een bewoner deelde mede dat hij ervaring van TLO had dat zij vrij onbekend in de wijk zijn en niet ondersteunend naar de bewoners waren.  Een andere bewoner stelt waarom het conflict zo hoog opgelopen is als men het huishoudelijk reglement als leidend aanhoudt. 

Financiële zaken.

Via het scherm worden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de Begroting, Onkosten, Subsidies en toegewezen aanvragen, zoals al eerder gepubliceerd op de website en in de wijkkrant. Ook de balans met de hoogte van het saldo. Deze is vrij hoog doordat met het opheffen van de wijkvereniging Vrehoek het resterende bedrag bij de stichting in beheer kwam. Omdat er toen nog geen doel bekend was is deze op een spaarrekening gezet. Vorig jaar werd besloten om de reeds lang gewenste beschildering van de Passerelle uit te laten voeren, als voorlopig eindpunt van de algehele opknapbeurt.  

Een vraag vanuit het publiek was waarom er meer uit dan in, is hierbij het antwoord gegeven. Men vond dat e.e.a. niet echt duidelijk werd gepresenteerd maar met uitleg van de penningmeester kon iedereen zich er wel in vinden.

Op de vraag of verder alles duidelijk was en men akkoord kon gaan met de begroting was er een duidelijk ja van de bewoners te zien door het opsteken van de hand.

Voor het gehele financiële plaatje kunt u naar www.vredenburg.info

Vragen uit de wijk (via de mail)

Kan het veld achter de kastelenflats worden voorzien van paden ?   

Het antwoord is nee, omdat de gemeente dit als natuurgebied wil blijven zien.

Kunnen er meer bomen geplant worden in het vrijgekomen stuk achter de nieuwbouw van de school ?  

Hier moeten we even verder navraag doen.

Een bewoner zou willen weten wanneer de Hooghalensingel van stil asfalt wordt voorzien. 

Deze vraag kan men tzt tijdens de inloopavond van de gemeente stellen.

Een nieuwe bewoonster stelt de vraag waar zij meer informatie kan vinden over de wijk.

 Dit kun je vinden op de website www.vredenburg.info  of www.rsvv.nl  In het wijkcentrum Vredenburcht liggen ook vele flyers met allerlei wijkactiviteiten. Tegenover het wijkcentrum is het gebouw van SWOA, hier worden voor allerlei doelgroepen activiteiten georganiseerd.

De vraag of er animo is voor een cursus windows11 ? Mocht men interesse hebben dan kan men zich aanmelden bij Frank Dreijling of via www.seniorenweb.nl.  Ook voor andere computerzaken.

Vragen uit het publiek.

Kan de verlichting van het Rijnpoortgebouw gedimd worden ? De bewoners hebben last van het felle licht. 

Hier zal verder navraag gedaan worden.

Of er nieuws is over de Jacobiberg ?

Er is verder niets bekend maar eerst zullen de scholen er uit moeten voordat men verder kan.

Waarom is TLO niet op de bewonersavond ? 

Zij zullen eerst het onderzoek afwachten en daarna kijken of er weer samengewerkt kan worden.

De avond wordt besloten met de uitnodiging om in de kantine iets te gaan drinken.

Is er nieuws over het gemaal (om daarvan warmte te gebruiken voor de huizen)                                                                     

Hier is geen nieuws van , maar is in 1e instantie voor de huurhuizen.

Wordt er al iets gedaan aan de slechte conditie van de fietspaden ?                                                                                              

Het lijkt er op dat hier al aan gewerkt wordt.

Gaat er iets gebeuren aan de gevaarlijke oversteek bij de Drentewijk ?                                                                                         

Via de inloopavond van de gemeente over het onderhoud kan men daar die vraag stellen.

Een bewoonster stelt geen wijkkrant te hebben ontvangen.

Bij navraag blijkt dat men dan een nee/nee sticker op de brievenbus heeft geplakt. Omdat de bezorgers klachten hebben gekregen dat men daar toch de wijkkrant te hebben bezorgd is nu besloten bij een nee/nee sticker geen wijkkrant meer te bezorgen. Voor degene die dan toch de krant willen is er een sticker te bestellen die men op de deur (of op de nee/nee sticker) kan plakken zodat de wijkkrant toch bezorgt kan worden. Verdere informatie vindt u in de eerstvolgende wijkkrant die binnenkort rondgebracht wordt.

De avond wordt besloten met de uitnodiging om in de kantine iets te gaan drinken.