Notulen Bewonersavond 25-10-2023

BEWONERSOVERLEG VREDENBURG

25-10-2023

Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

 

Aanwezig :

 

Bestuur SBV: Regina Ram (voorzitter), Henri van Klaveren (Penningmeester), Els Roelofs (secretaris/notulist) en Herman Brüggemann(algemeen bestuurslid),

25 bewoners

Gasten : Onno Heijskamp , projectleider openbare ruimte gemeente Arnhem

                 Gavan Duhoky,  afdeling Verkeer gemeente Arnhem

                Gerald Wagenaar (vervanging TLO) beleidsambtenaar gemeente Arnhem

      

Agenda:

 • Kunstcafé / Wilma Beijer (vervangt Ineke Tegelaar)
 • Onderhoud Groningensingel / Gemeente Arnhem
 • Wijkprijs
 • Wijkactieplan
 • Financiële zaken
 • Bestuursaangelegenheden
 • Rondvraag 

 

Opening : De bewoners en de gasten worden welkom geheten door de voorzitter (Regina Ram)

Kunstcafé Helaas is de vervanger van Ineke Tegelaar niet gekomen. Wel kunnen mensen zich opgeven voor de nieuwsbrief van het kunstcafé, via Ineke.Tegelaar@rozet.nl

Onderhoud Groningensingel. Vragen die gesteld werden aan de beide ambtenaren van verkeer:

 • De chauffeurs van de bussen weten de weg niet naar de tijdelijke bushaltes en rijden verkeerd.
 • Deze vraag via het emailadres doorgeven dan wordt het verder gecommuniceerd naar het vervoerbedrijf
 • Inritten en slingers van de Groningensingel zijn gevaarlijk doordat de laatste auto in het parkeervlak de rijbaan bijna blokkeert.
 • Dit wordt nagekeken en eventueel aangepast.
 • Er blijft veel modder achter op de weg door het vrachtverkeer en daardoor wordt de weg glad.
 • Dit wordt bij de aannemer aangekaart
 • Hoe gaat de middenstrook er uit zien?
 • Er wordt een afbeelding getoond van veel groen, struiken en bomen. Het wordt echt een mooi stukje park.

Het asfalt aan de kopse kanten wordt wel vernieuwd, maar niet opnieuw ingericht omdat daar nog nieuwbouw gepland staat.

Aangeraden wordt om de bouwapp te installeren waarin men met hen kan communiceren.  Mochten er nog andere klachten zijn kan men dit doen via de fixiapp.

 • Wordt er aan het openbaar groen aan de kant van de huizen nog wat gedaan?
 • Nee, dit hoort niet bij de herinrichting. Dit is iets voor de buurtconciërge en kan via de fixi app aangevraagd worden.

Gezien de vele klachten van parkeeroverlast in de wijk, wordt er in april een onderzoek opgestart om het parkeerprobleem in kaart te brengen, zowel aan de kant van de kantoren als aan de kant van de scholen (noord en zuid).

De voorzitter bedankt de beide heren voor hun inbreng.

Wijkprijs.

Er zijn 4 genomineerden: Hennie Bijsters, Marjon van Streun, Frank Dreijling en Ron van der Veer. Op de uitgedeelde formulieren kunnen bewoners hun stem uitbrengen. Deze lijst wordt ook nog op de website en via de nieuwsbrief verder verspreid. Daar kunnen bewoners ook hun stem uitbrengen.

Wijkactieplan. Men kan nog ideeën opwerpen om verbetering in de wijk te bewerkstelligen.

 • Een aanvraag voor de uitbreiding van het speeltuintje achter de Grijpskerkstraat wordt in behandeling genomen door bestuurslid Herman Brüggemann, werkgroep Groen en Spelen. Hij gaat kijken of we hier een voorstel van kunnen maken.
 • Wanneer komt de trap van de Passerelle terug?

Antwoord: Deze is weggehaald tijdens de renovatie en er komt nu tijdelijk een noodtrap aan de andere kant, die over de reling geplaatst gaat worden. De nieuwe definitieve trap komt nadat alles klaar is, weer aan de kant waar die ook eerder stond.

 • Er zijn 3 sportveldjes verdwenen met de bouw van de nieuwe school. Kunnen die weer in de wijk terug komen.
 • Kan er bij de ingang van de Frieslandsingel aan beide zijden in plaats van gras wat bloembollen en bloemen gezaaid kunnen worden? Vroeger is dit ook gebeurd, was een soort kunstwerk.
 • Overlast van auto’s die niet parkeren bij carports, kan dat afgedwongen worden, misschien meer handhaving. Er zijn soms wel 3 of 4 auto’s per gezin.

Er zijn voorstellen binnen gekomen via de mail:

 • Geparkeerde campers en busjes die onveilig geparkeerd staan, verzoek om handhaving
 • Vraag om glascontainers bij Kastelenflats
 • Afval naast containers, blijft probleem in bepaalde straat, ondanks herhaalde fixi meldingen, verzoek tijdelijke camera
 • Hoe is het vervolg op de aardgasvrije wijk (bijeenkomst 2019 Smartpolder)
 • Er is teveel groen in de wijk, namelijk op ongewenste plekken.
 • Verzoek om voetbaldoelen speelveldje Muntendampad
 • Herhaald verzoek om aanwezigheid TLO bij bewonersoverleg

Vraag: wat gebeurt er nu verder met dit wijkactieplan, nu TLO hier niet aanwezig is.

Gerald Wagenaar: het belang van TLO in de wijk is samenwerking met bewoners. Dat is het doel van het wijkgericht werken in Arnhem en we willen graag zo veel mogelijk samen met bewoners werken. Wil niet ingaan op de huidige situatie op dit moment. Bestuur heeft bericht gekregen dat de geplande bijeenkomst voor het wijkactieplan op 6 november niet door kan gaan en dat er in januari/februari 2024 een bijeenkomst zal zijn.

Financiële zaken.  De conceptbegroting wordt goedgekeurd en er zijn verder geen vragen.

Er is nog geld van de wijkvereniging over en daarvan kunnen de resterende pilaren van de passerelle beschilderd worden. De bewoners vinden dit ook een goed idee en stellen voor om ook de pilaar die in het water staat mee te nemen.

Er zijn aanvragen voor: A) een informatiebord voor alle activiteiten in de wijk te plaatsen nabij de ingang van de Passerelle. B) Voetbaldoelen op een sportveldje. C) Bijdrage in de kosten van de kaartclub en D) beschildering van de pilaren onder de Passerelle.

Deze zijn goedgekeurd, onder voorbehoud van gemeentelijke toestemming (voor voetbaldoelen en informatiebord)

Bestuursaangelegenheden.  Bestuurswisseling: Els Roelofs verlaat het bestuur als secretaris. De voorzitter bedankt haar voor haar vele vrijwilligerswerk in de wijk, haar werk als secretaris en haar inspanningen bij de oprichting van de buurtmoestuin en de verfraaiing van de Passerelle. Ze ontvangt voor haar inzet een bloemetje met een cadeaubon. Na een bedankje roept ze bewoners op om haar plaats in te gaan nemen. Zij wil dan graag haar secretariaat overdragen.

Bestuursmededelingen.

Voorzitter: Wij hebben na dit afscheid van onze secretaris nog drie bestuursleden over. Er zijn wel enkele nieuwe gegadigden, maar die willen pas deelnemen aan het bestuur wanneer het conflict met TLO eindelijk is opgelost.

Want helaas is dat conflict nog steeds niet opgelost. TLO wil al anderhalf jaar niet met ons praten.

Nog even ter herinnering: Vorig jaar mei hebben wij na een conflict een gesprek gehad met TLO. Dit gesprek was afgedwongen door de vorige wethouder, aangezien TLO helemaal niet met ons in gesprek wilde gaan, maar wel dreigde het bewonersbudget niet uit te keren. Na dat gesprek waren afspraken gemaakt die later door TLO werden herroepen, Vervolgens werd inderdaad het bewonersbudget ingetrokken en daardoor escaleerde het conflict.

In september vorig jaar werden we door de nieuwe wethouder, Mark Lauriks, gevraagd om bij hem met TLO om de tafel te gaan zitten, maar enkele uren voor dat gesprek kregen we te horen dat TLO niet kwam. Ondanks dat toen werd afgesproken om een onafhankelijk bemiddelaar te zoeken, werd toch een onderzoeksbureau uit Amsterdam ingeschakeld. Dat bureau is een jaar aan het werk gegaan, hetgeen ons heel veel tijd en energie heeft gekost en heeft nu op 21 september jl. de slotbijeenkomst gehouden en een rapport van 50 pagina’s gepresenteerd.

Een van de belangrijkste aanbevelingen daarvan was dat wij en TLO in gesprek moesten gaan. Tijdens de slotbijeenkomst, waar de wethouder, stedelijk manager wijken, projectleider onderzoek, TLO en wij als bestuur van Stichting Bewoners Vredenburg aanwezig waren, hebben wij TLO gevraagd of zij wel in gesprek met ons wilden gaan. Ze hadden eerst nog de eis dat wij moesten aangeven met welke onderdelen van het rapport wij het niet eens waren. De afspraak is toen gemaakt dat wij dat binnen twee dagen zouden aanleveren en dat zij hun reactie binnen drie dagen aan ons terug zouden melden. Wij hebben onze reactie op tijd verstuurd en opnieuw voor de zoveelste keer aangegeven dat wij met hun in gesprek wilden gaan, maar op hun reactie zitten we nog te wachten. Wel kregen wij een reactie van de stedelijk manager wijken, maar niet van TLO. We hebben opnieuw gereageerd dat we alleen nog met TLO wilden communiceren, zoals afgesproken op de slotbijeenkomst. De reactie was dat ze door de herfstvakantie incompleet waren en niet konden reageren. De laatste reactie kwam vanmiddag (25-10-2023) en weer van de stedelijk manager: ze beraden zich nog! Het is voor ons volkomen duidelijk, TLO wil niet met ons in gesprek. Dat is tegen alle spelregels van het gemeentelijk beleid Wijken.  

Reacties bewoners: “We hebben er genoeg van. Waarom doet TLO niet gewoon hun werk. Als ik dit zou doen zou ik ontslagen worden. Wat doen ze eigenlijk. Ze zijn onzichtbaar, we weten niet waar ze voor betaald worden”

Enkele bewoners delen hun slechte ervaringen met dit TLO: “ze reageren niet op vragen en zijn onbereikbaar, een groot verschil met de vorige wijkmanager”

De bewoners vragen of er een geheimhoudingsclausule op het rapport ligt. Zo niet, dan willen ze dat het rapport openbaar gemaakt wordt en vragen opnieuw om een brief naar college en de raad.

Voorzitter: In mei hebben we op jullie verzoek tijdens dit bewonersoverleg afgesproken dat wij een brief naar het college zouden sturen met de vraag om ervoor te zorgen dat TLO met ons en met de wijk ging communiceren. Wij hebben die brief niet verstuurd, omdat we de hoop hadden dat er voor de vakantie nog een oplossing zou komen, zoals de tijdlijn van het onderzoeksbureau aangaf. Vervolgens hebben we na de vakanties toch ook nog de slotbijeenkomst afgewacht. Nu blijkt dat er niets gaat gebeuren, is het woord aan jullie, de bewoners.

Er wordt de vraag gesteld aan Gerald Wagenaar: heeft u enig idee waarom TLO zich op deze manier opstelt.

Antwoord: “Ik kan hier verder niet veel van zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat zij met de beste bedoelingen een oplossing proberen te vinden, maar ik denk dat zij zich aangetast voelen in hun beroepseer.”

De bewoners stellen unaniem: wij willen dat het bestuur een brief stuurt aan het college met afschrift aan alle raadsleden. Het bestuur wordt expliciet gevraagd of ze dit ook gaat doen. De voorzitter geeft aan dat volgens de spelregels de bewoners in het bewonersoverleg de baas zijn en dat het bestuur dit gaat volgen. Er wordt nog wel aangegeven dat het beter is om het rapport nu nog niet, maar wel in tweede instantie openbaar te maken.

Rondvraag. 

 • Bij de waterspeeltuin zijn groepen tieners die de overhand nemen waardoor de kleintjes er geen gebruik van kunnen/willen maken.
 • Willen bewoners waarvan de brievenbussen in de voordeur ver van de weg is, die dichterbij plaatsen. 
 • Kan de verlichting van de duiven echt niet beter? Er wordt uitgelegd dat de gemeente aangeeft dat dit niet kan. Er wordt het voorstel gedaan om een second opinion te  vragen bij een van de technische scholen in de wijk.
 • Een verzoek van de SWOA, of er belangstelling is voor een (gratis) workshop dementie in de Petersborg. Er liggen informatiebladen klaar om mee te nemen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de bewoners voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit om nog een drankje te halen aan de bar.