Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Arnhem

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Arnhem

                                                                                                                      Arnhem, 14 november 2023

Geacht college,

Wat in oktober 2021 begon als een anonieme klacht van een tweetal vrijwilligers over een besluit van het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg (SBV), is uitgemond in een onoplosbaar conflict tussen het Team Leefomgeving Rijkerswoerd/Kronenburg/Vredenburg (TLO-RKV) en de wijkbewoners van Vredenburg. De inhoud van de klacht is nooit met ons besproken. Naderhand is gebleken, dat het ging om de afwijzing van het bestuur van de SBV om een etentje uit het wijkbudget te bekostigen voor de redactie van de wijkkrant, alsmede een verleende subsidie aan de kledingbeurs in de wijk. De nietigheid van deze feiten is opmerkelijk, afgemeten aan de enorme nasleep die dit besluit heeft gekregen. Waar een simpele vraag aan de SBV naar het hoe en wat van deze klacht een simpel en overtuigend antwoord had opgeleverd, meende het TLO-RKV in maart 2022 een onafhankelijk onderzoekstraject te moeten optuigen om de waarheid boven tafel te krijgen. Het doel, de opzet en vooral de reden van dit onderzoek zijn nooit met de SBV gecommuniceerd. Met de eenzijdige inschakeling van een procesbegeleider werd het TLO-RKV onderdeel van het conflict. Meteen daarop werd duidelijk dat het TLO-RKV afstand begon te nemen van de SBV en ophield met communiceren. De SBV heeft meermaals aangedrongen op een gesprek. Het TLO-RKV hield dat af. Vervolgens is in mei 2022 eenmaal een gesprek geweest op aandringen van de wethouder Leefbare Wijken, waarin goede afspraken gemaakt zijn. Enkele dagen later werden deze afspraken door TLO-RKV herroepen en werd zonder een heldere verklaring het bewonersbudget voor Vredenburg en Holthuizen ingetrokken. Deze situatie heeft geleid tot een scherpe verwijdering tussen de partijen, een geldverslindend onderzoekstraject en een energie slurpend proces, dat voortduurt tot de dag van vandaag.

Wij hebben vanaf het allereerste moment laten blijken dat wij graag met TLO-RKV een gesprek wilden over de ontstane situatie en de wederzijdse rollen en verwachtingen. Alle jaren daarvoor hebben wij een uitstekende samenwerking en een goede verstandhouding gehad met de voorgangers van het huidige team. Wij hebben een goede reputatie opgebouwd als wijkvertegenwoordigers. Dat wordt ook beschreven in het Eindrapport Evaluatie Van Wijken Weten uit 2021 in één van de gepresenteerde casussen (casus 4, pag. 9). Vanwege die voorgeschiedenis waren wij des temeer ontdaan over de afwijzende houding van dit team. Wij vonden dat de houding en de uitspraken van het TLO onze reputatie ernstig beschadigde.

Vanaf mei 2022 tot op heden heeft het TLO-RKV geweigerd om nog met ons te communiceren en het is in die houding voortdurend bevestigd door de stedelijk manager wijken. TLO-RKV weigert ook sinds die tijd om op het bewonersoverleg te komen, ondanks onze duidelijke verzoeken daartoe namens de bewoners van de wijk. Door zo te handelen doet TLO-RKV de uitvoering van zijn eigen werkopdracht, zoals beschreven in de Spelregels Arnhemse Wijkaanpak, geweld aan.

Verschillende interventies van bestuurlijke zijde hebben in december 2022 geleid tot een onderzoek van een Amsterdams adviesbureau, dat, volgens de opdrachtgever, was gericht op het herstel van de relatie. Dat heeft enorm veel tijd en energie gevraagd van bestuurders (wethouders), ambtenaren (wijkambtenaren en management) en vrijwilligers (wijkbewoners). Tevens zijn er forse gemeentelijke budgetten besteed aan dit externe onderzoek en rapportage. Er ligt inmiddels een vuistdik dossier (zie bijlagen), dat heeft geleid tot de heldere conclusie: ga met elkaar in gesprek over de aanbevelingen uit het rapport (bijlage) om de samenwerking te herstellen.

In de slotbijeenkomst van het onderzoek op 21 september 2023 zijn hierover vervolgafspraken gemaakt (zie bijlage). De belangrijkste conclusie luidt: “Er is duidelijk een gemeenschappelijke grond voor een vervolggesprek tussen de SBV en het TLO-RKV. Zo benoemen zowel de aanwezigen vanuit de SBV als de aanwezigen vanuit het TLO-RKV expliciet de wens om tot een constructieve samenwerking te komen in de toekomst. Beide partijen hechten waarde aan een open en transparant vervolggesprek met als uitgangspunt de aanbevelingen.”

Wij hebben TLO-RKV op 26 september jl. per mail meegedeeld dat wij zonder voorbehoud alle aanbevelingen open en constructief willen bespreken. Tot onze verbazing krijgen we geen antwoord van TLO-RKV, maar van de stedelijk manager wijken met een dictaat over het vervolgtraject dat weer afwijkt van de afspraken. Daarop sturen wij weer een mail aan TLO-RKV waarin wij vragen om op korte termijn in gesprek te gaan en weer reageert TLO niet. De stedelijk manager wijken laat ons op 25 oktober weten dat zij er over moeten nadenken (relevant mailverkeer in de bijlagen).

Wij wilden vóór het bewonersoverleg van 25 oktober een positieve start gemaakt hebben met gesprekken met TLO-RKV. Maar dat willen of kunnen zij helaas niet opbrengen.

In het wijkoverleg van woensdag 25 oktober jl. hebben wij de huidige stand van zaken besproken met de wijkbewoners van Vredenburg (bijlage). Ook aanwezig bij dit overleg was de Strategisch Bestuursadviseur Wijken & Dienstverlening van de gemeente. Op de vraag van een bewoner wat de reden kan zijn van de halsstarrige en afwijzende houding van de ambtenaren van het TLO-RKV kregen wij van hem een opmerkelijk en tevens openhartig antwoord. Zijn beeld van deze kwestie was dat het TLO-RKV handelt vanuit een gekrenkte beroepseer.

Hiermee werd duidelijk dat een herstel van de samenwerking onmogelijk lijkt. Dat een ambtelijke organisatie in staat en bereid is vanwege redenen van gekwetstheid haar taak jegens de bewoners van de wijk op een dergelijke wijze te verzaken vinden wij ongehoord. De bewoners hebben hun vertrouwen in het bestuur van SBV als hun vertegenwoordigers diverse malen uitgesproken. De bewoners hebben het vertrouwen in dit TLO-RKV nu helaas volledig verloren. Zij hebben ons dan ook opgedragen een brief te sturen aan uw College met afschrift aan de Gemeenteraad om een oplossing te bewerkstelligen op zo kort mogelijke termijn. Met deze brief voldoen wij aan die opdracht.

Vervolgens ontvingen wij op 1 november jl. een brief van de gemeentesecretaris (bijlage) met een uitnodiging voor een gesprek over de onderlinge bejegening tussen gemeenteambtenaren en bewoners. De gemeentesecretaris stelt dat “elkaar over en weer respectvol benaderen en op een beschaafde manier communiceren uitgangspunten voor ons zijn”. Die stelling onderschrijven wij volledig. De onderlinge bejegening is uitgebreid aan de orde geweest in het kader van het onderzoek van adviesbureau Radar. Hoe wij die bejegening ervaren hebben is te lezen in de bijlagen. Dat heeft ons al veel te veel tijd en energie gekost, maar heeft helaas niet geleid tot het door ons gewenste herstel van de relatie met het TLO. Een gesprek met de gemeentesecretaris over de onderlinge bejegening heeft dus op dit moment voor ons geen toegevoegde waarde.

Wij hebben naar ons idee alles gedaan om de relatie met TLO-RKV te herstellen en meerdere malen verzocht om met ons in gesprek te gaan tot en met de slotbijeenkomst van 21 september jl. Maar de gemeente lijkt daar heel anders over te denken, dus laten wij het finale oordeel hoe dit allemaal spoort met het gemeentelijke beleid zoals opgeschreven in de nota “Van Wijken Weten” én met het uitgangspunt dat ambtenaren en bewoners elkaar respectvol en op een beschaafde manier moeten benaderen graag over aan uw College en de Raad.

Wij willen vanaf nu het verleden inclusief alle emoties achter ons laten en vooruitkijken. Dat betekent dat wij geen discussie meer willen voeren over alle bijlagen in het dossier. Wij willen hooguit vragen beantwoorden. Wij willen onze energie weer richten op de leefbaarheid van de wijk Vredenburg.

Wij verzoeken namens het Bewonersoverleg Vredenburg uw College dan ook op de kortst mogelijke termijn één of meer gemandateerde wijkmanagers aan te wijzen, die op respectvolle en beschaafde wijze:

  • De aanbevelingen van het rapport van adviesbureau Radar met ons bespreken en daarover afspraken maken.
  • De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 met ons bespreken.
  • Aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het Bewonersoverleg.
  • Aanspreekpunt en overlegpartner zijn voor de inhoudelijke zaken die spelen in de wijk Vredenburg.

 

Met vriendelijke groet, namens de bewoners van Vredenburg,

het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg,

Regina Ram, voorzitter

Henri van Klaveren, penningmeester

Herman Brüggemann, lid

 

 

Bijlagen.

  1. Rapport van Adviesbureau Radar (al in handen van de gemeente).
  2. Verslag slotbijeenkomst met Adviesbureau Radar.
  3. Mailverkeer na slotbijeenkomst.
  4. Verslag bewonersoverleg.
  5. Brief GS met uitnodiging voor gesprek.
  6. Antwoord SBV

 

Een afschrift van deze brief is ter kennisneming aan de leden van de Gemeenteraad van Arnhem gezonden.